Predstavitev Programska oprema Storitve Podpora
 
   
Računovodski pomočnik Finance z glavno knjigo Osnovna sredstva FakturiranjeMaterialno knjigovodstvo Plače Avtorski honorarji Podjemne pogodbe Najemnine Potni nalogi Prenosi faktur

Finance z glavno knjigo in saldakonti (dvostavno)

Modul omogoča vse, kar je potrebno za vodenje dvostavnega knjigovodstva in s tem povezano izdelavo pregledov in poročil.

 • inovativno in enostavno knjiženje in popravljanje postavk,
 • knjiženje se izvaja na temeljnice preko nastavljenih vrst prometa, ki upoštevajo vse posebnosti posameznega poslovnega dogodka, npr. specifike knjiženje prejetega računa s samoobdavčitvijo. S tem program uporabnika vodi pri vnosu potrebnih podatkov za pravilno knjiženje.
 • posebna pozornost je namenjena knjiženju blagajne in bančnih izpiskov s ciljem čim bolj enostavnega in hitrega knjiženja
 • sprotno ali skupinsko zapiranje saldakontov z avtomatsko prepoznavo ujemajočih se knjižb, odpiranje saldakontov
 • obračun DDV in avtomatski prenos obračuna v knjiženje DDV-ja,
 • avtomatska izdelava vseh predpisanih poročil (vse oblike knjig izdanih in prejetih računov, obračun DDV...),
 • elektronski izvoz za poročanje na e-Davke in AJPES (DDV, ePobot)
 • sprotna ali skupinska izdelava plačilnih nalogov za plačila in avtomatska priprava XML datoteke za elektronski uvoz plačilnih nalogov v elektronsko banko,
 • elektronsko knjiženje plačil (uvoz iz elektronske banke) in vsa predpisana poročila,
 • izdelava raznih poročil in pregledov z uporabo različnih kritetijev: konto kartice, kartice partnerjev za različna stanja knjižb (odprte, zaprte, zapadle, nezapadle, vse), v rekapitulirani obliki ali po posamičnih knjižbah, bruto bilanca (skupna, po mesecih, po analitiki, po sintetiki, po razredih), pregled posameznih temeljnic s saldi, dnevnik njiženja,....
 • pregled odprtih postavk v kombinaciji z izračunom zamudnih obresti ter avtomatskim generiranjem izpisov (IOP obrazci) na podlagi izbranih partnerjev,
 • enostavno iskanje knjižb preko različnih kritetijev in direktno pregledovanje in popravljanje najdenih knjižb,
 • izdelava letnih zaključnih poročil za AJPES (bilanca stanja, izkaz uspeha, izkaz bilančnega dobička/izgube, dodatni podatki za tujino), kreiranje skupnega poročila in pošiljanje poročila po elektronski poti na AJPES v XML obliki,
 • avtomatski prenos izdanih računov iz Fakturiranja,
 • avtomatski kontni prenos iz Plač, Avtorskih honorarjev, Podjemnih pogodb in Najemnin

Za bolj detajlne informacije si lahko preberete navodila, ki so na voljo tukaj.

Finance - Enostavno knjigovodstvo

Program Enostavno knjigovodstvo je program, ki omogoča vodenje enostavnega knjigovodstva.

Osnovna verzija programa omogoča naslednje funkcije

 • knjiženje prihodkov in odhodkov (knjiga prihodkov in odhodkov)
 • knjiženje ostalih terjatev in obveznosti (knjiga ostalih terjatev in obveznosti)
 • vodenje evidence osnovnih sredstev (knjiga osnovnih sredstev)
 • vodenje plačil (zapiranje) izdanih in prejetih računov
 • izdelava in izpis pregledov prihodkov in odhodkov, ostalih terjatev in obveznosti ter osnovnih sredstev po različnih kriterijih (območje po zaporednih številkah, po datumih, po številki dokumenta) ter prikaz sumarnih zneskov
 • izdelava in izpis pregleda odprtih postavk (seznam zapadlih izdanih in prejetih računov)
 • vnos in vodenje podatkov o partnerjih (kupci in dobavitelji, banke, državne institucije) s katerimi podjetje sodeluje (šifrant partnerjev)

Razširjena verzija programa omogoča še dodatne funkcije:

 • obračun DDV in oddaja obračunanega DDV na e-davke (FURS)
 • izdelava zaključnega poročila izkaza uspeha
 • izdelava zaključnega poročila bilance stanja
 • priprava zaključnih poročil v  elektronski obliki in njihova elektronska oddaja (preko interneta)

Za bolj detajlne informacije si lahko preberete navodila, ki so na voljo tukaj.

Osnovna sredstva

 • evidenca osnovnih sredstev,
 • izvedba prevrednotovanja zaradi okrepitev ali oslabitev
 • ročne spremembe knjigovodske vrednosti in izvedba odpisov
 • obračun navadne amortizacije, amortizacije okrepitev in oslabitev
 • vodenje kartice osnovnega sredstva,
 • razni pregledi (pregled evidence osnovnih sredstev, kartic osnovnih sredstev, pregled obračunane amortizacije, razne rekapitulacije po različnih kriterijih, poročila...)
 • izdelava temeljnice osnovnih sredstev obračunane amortizacije in avtomatski prenos v glavno knjig

Za bolj detajlne informacije si lahko preberete navodila, ki so na voljo tukaj.

 

 

Kontakt

Virtcom d.o.o.
Zlato polje 7
4000 Kranj
Slovenija
Številka za DDV: SI97910287
Telefon: +386 40 272719

e-mail:
info@moj-racunovodja.com

e-Pomoč Ikona na namizju za e-pomoč