Spremembe glede podatkov o davčnem odtegljaju - individualni REK obrazci

Z dnem 1.7.2008 stopi v veljavo nov način poročanja preko REK obrazcev in sicer tako imenovano poročanje preko individualnih REK obrazcev. Gre za to, da se poleg kumulativnega REK obrazca za vse zaposlene oddajajo tudi posamezni podatki za posamezne zaposlene v obliki individualnih REK obrazcev.

 

 
 

Pravne podlage in osnovne informacije

Pravna podlaga za vpeljavo individualnih REK obrazcev je v Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2: Uradni list RS, št. 117/06) in sicer:
 • v 3. odstavku 31. člena ZDavP-2 so plačniki davka dolžni voditi evidence po posameznem davčnem zavezancu o dohodkih ter o odtegnjenih davkih in obračunanih prispevkih
 • 4. odstavku 57. člena ZDavP-2 mora plačnik davka davčnemu organu predložiti obračun davčnih odtegljajev na način in v rokih, predpisanih s tem zakonom. Skladno s 1.odst. 407. člena ZDavP-2 se davčni odtegljaj začne izkazovati individualno po davčnem zavezancu s 01.07.2008
 • po 228. členu ZPIZ-1 mora DURS vzpostaviti in voditi evidence o prispevkih, ki so jih zavezanci plačali za posameznega zavarovanca

Individualno poročanje bo zahtevano za naslednje obrazce:

 • REK 1 - Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja.
 • REK 1a - Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo.
 • REK 1b - Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja.
 • REK 2 - Obračun davčnih odtegljajev za ostale dohodke po ZDoh-2
 • PNiPD - Obračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka.
 • VDC - Podatki o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane (enkrat na leto, prvič leta 2009)
 • ODIP - Obračun davka na izplačane plače do 01.01.2009
 • OPDDP - Obračun posebnega davka na določene prejemke

Po pojasnilu DURS-a bo do meseca januarja 2009 (oziroma za vsa izplačila v letu 2008) v veljavi še obstoječ način zbiranja podatkov. Dokončen prehod na nov način poročanja bo tako za vsa izplačila v letu 2009. Predvideno je torej polletno prehodno obdobje.

Za več informacij obiščite spletno stran DURS-a ali pa kliknite na na to direktno povezavo.

 

 

Vpliv na uporabo poslovnih programov

Glavne spremembe za uporabnike poslovnih programov Plače, Avtorski honorarji, Podjemne pogodbe, Najemnine (v nadaljevanju programov) bodo naslednje:

 • nove obrazce bodo oddajali vsi tisti, ki so jih že do sedaj, dodatno pa tudi fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, torej predlagajo podatke enako kot pravne osebe tudi za izplačila dohodkov svojim zaposlenim
 • zaradi množice dodatnih podatkov, se bodo podatki po novem lahko oddajali le po elektronski poti preko DURS-ovega sistema eDavki
 • elektronska oddaja preko portala eDavki zahteva uporabo digitalnega potrdila (digitalni certifikat). Uporabniki, ki digitalnega potrdila še nimajo, naj si ga čimprej priskrbijo pri za to pooblaščenih ponudnikih:
 • za elektronsko oddajo se zahteva tudi dostop do interneta. Pri tem ni potrebno, da je v internet priključen računalnik na katerem uporabljate programe. Elektronska oddaja bo namreč potekala preko izmenjevalne datoteke, ki se bo lahko z računalnika na katerem uporabljate programe prekopirala na nek drug računalnik, ki ima dostop do interneta in na katerem bo moralo biti tudi instalirano digitalno potrdilo.
 • REK obrazci, ki so se v programih do sedaj generirali v obliki izpisov (REK-1, REK-2, ODIP) se bodo po novem generirali v elektronski obliki. REK obrazci, ki do sedaj v programih niso bili podprti, se bodo lahko še vedno ročno vnašali ali preko vnosnih mask na portalu eDavki (REK-1a,b, PNiPD, OPDDP) ali pa preko namenskih programov (Wdohod za obrazec VDC)
 • v pripravi so nove verzije programov, ki bodo podprle nov način poročanja. O razpoložljivosti novih verzij boste naknadno obveščeni.

 

 
Design in izvedba Virtcom d.o.o.